Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach i karach

W dniu 20 listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat nr 18 w sprawie zakresu informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi przez instytucje obowiązane.

W komunikacie Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina, iż transakcje ponadprogowe objęte raportowaniem do GIIF (art. 72) oraz transakcje przekazywane na żądanie GIIF (art. 76), powinny zawierać numery rachunków wykorzystanych do przeprowadzenia transakcji oznaczone:

  • identyfikatorem Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) lub
  • identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN.

W treści komunikatu znalazło się również odwołanie do art. 147 pkt 12, mówiącego o tym, iż  niedopełnienie obowiązku przekazania informacji o których mowa w art. 72, podlega karze administracyjnej.

Dla przypomnienia – do kar administracyjnych należą (art. 150):

  • publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
  • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
  • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
  • kara pieniężna.

Kary pieniężne mogą wynosić nawet ponad 20 mln zł.

Art. wymienione w tekście dotyczą ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-18