Nowe obowiązki dla instytucji podlegających ustawie AML

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? Co oznaczają one dla firm i instytucji? Jak powinny się do nich przygotować? M.in. na te pytania odpowiedziała w swoim komentarzu eksperckim Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy w Pionie Business Intelligence, Asseco Poland.

Do 10 stycznia 2020 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej miały czas na implementację Dyrektywy AML V, która wprowadza nowelizację dotychczasowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Polska proces dostosowania prawa krajowego do wymogów Dyrektywy, rozpoczęła 2 lata temu co znalazło odzwierciedlenie w ustawie AML z dnia 1 marca 2018. Uregulowano wówczas kwestie dotyczące m.in. tematu giełdy walut wirtualnych.

Kontynuację prac stanowi Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany w dniu 4 marca 2020 r.

W Projekcie znajduje się szereg zmian, które doprecyzowują niejednoznaczne zagadnienia i rozszerzają zakres obowiązków wymaganych do realizacji przez instytucje obowiązane. Projekt przewiduje np. dodatkowe działania w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka. Wymagane będzie pozyskanie szczegółowych informacji o kliencie i transakcji a także przeprowadzanie wzmożonych analiz.

Nowością jest również wymóg odnotowywania i wyjaśniania rozbieżności zidentyfikowanych podczas weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Zaostrzeniu podlegają sankcje karne. Projekt przewiduje m.in. kary pieniężne za nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wymaganych informacji, lub zgłoszenie nieprawdziwych informacji. Karane ma być także niewykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez właściwe organy.

Co zmiany oznaczają dla instytucji obowiązanych?

Instytucje obowiązane już teraz powinny rozpocząć prace mające na celu dostosowanie procedur do nowych wymagań zawartych w projekcie. Ponieważ zakres obowiązków zwiększa się, należy również przewidzieć, jaki to będzie miało wpływ na organizację pracy zespołów AML-owych, które już teraz są mocno obciążone.
Kolejnym krokiem powinna być weryfikacja narzędzi informatycznych.

Wsparcie stanowią elastyczne narzędzia, takie jak system Asseco AML, który pozwala na szybkie dostosowanie do nowych wymagań i pełną automatyzację procesów.