PEP na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 i 1075), zwanej daje ustawą, zmienia się definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 niniejszej ustawy.

W myśl przepisów ustawy tymi osobami, są osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezesi Rady Ministrów,
b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,
c) członkowie organów zarządzających partii politycznych,
d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych,
e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
f) ambasadorowie, chargés d’affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
g) członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółekz udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Jednocześnie w ustawie zdefiniowano krąg osób znanych jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 12 ustawy, jako:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Ponadto ustawa określiła definicję – członków rodziny osób zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Zgodnie z art. 2 ust 2 pkt 3 ustawy, przez takie osoby rozumie się:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę, że przepisy ustawy w sposób istotny rozszerzają definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne: poprzez objęcie definicją osób fizycznych zajmujących znaczące stanowiska lub pełniących znaczące funkcje publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poprzez uwzględnienie obszaru stanowisk w instytucjach międzynarodowych. W związku z powyższym instytucje obowiązane zobligowane są do zweryfikowania dotychczasowej bazy klientów w celu zidentyfikowania relacji z klientami wypełniającymi ustawową definicję. Od klientów mogą być przyjmowane oświadczenie w formie pisemnej lub formie dokumentowej, że jest on albo nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Oświadczenie takie zawiera klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 46 ust. 1 ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy instytucje obowiązane w stosunku do:
1. klienta zajmującego eksponowane stanowisko polityczne;
2. beneficjenta rzeczywistego będącego osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
3. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
4. osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy – w przypadku stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne instytucje obowiązane stosują odpowiednie środki w celu ustalenia źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, intensyfikują stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego w zakresie bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z klientem. Uzyskują też akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Instytucje obowiązane, w postaci zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, z późn. zm.), w tym krajowe zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej będące stronami umowy ubezpieczenia, nie później niż w momencie przeniesienia praw z tytułu takiej umowy lub wypłaty świadczenia podejmują odpowiednie środki w celu ustalenia, czy uprawnieni z tytułu umowy lub ich beneficjenci rzeczywiści są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

W przypadku stwierdzenia wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ww. instytucje obowiązane, przed wypłatą świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia lub przeniesienia praw z tytułu umowy ubezpieczenia, stosują środki bezpieczeństwa finansowego oraz podejmują następujące działania:
1) dokonują pogłębionej analizy stosunków gospodarczych z klientem,
2) informują o zamiarze wypłaty tego świadczenia kadrę kierowniczą wyższego szczebla.

W okresie od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko, jednak nie krócej niż przez 12 miesięcy, instytucja obowiązana stosuje wobec takiej osoby środki uwzględniające to ryzyko.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Źródło: https://bit.ly/2NhwNh2