Asseco FDS (Fraud Detection System)

Asseco FDS umożliwia organizacjom ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi.

Asseco FDS pozwala na zwiększenie efektywności działań organizacji

Rozwiązanie może być implementowane jako narzędzie obejmujące wszystkie obszary działalności organizacji narażone na nadużycia, bądź jako rozwiązanie dedykowane dla określonego obszaru.
Zaletą implementacji kompleksowego rozwiązania jest możliwość korelacji danych o kliencie, pochodzących z różnych źródeł, co pozawala na uzyskanie pełnego obrazu jego działań w odniesieniu do wszystkich produktów i kanałów aktywności. Działania prewencyjne podejmowane przez system w czasie rzeczywistym mogą dotyczyć między innymi wstrzymania realizacji podejrzanych transakcji oraz wykrywania prób wyłudzenia kredytów na etapie wnioskowania.

Kluczowe korzyści

Dzięki zastosowaniu modułowej budowy, rozwiązanie umożliwia stosowanie wybranych elementów Asseco FDS, bądź wykorzystanie całości jako platformy do wieloobszarowej detekcji:
• nadużyć wewnętrznych,
• nadużyć operacyjnych (produkty i transakcje),
• nadużyć w kanałach zdalnych,
• wyłudzeń kredytowych.
Ograniczenie strat

Asseco Anti-Fraud gwarantuje zmniejszenie strat wynikających z działań niepożądanych.

Identyfikacja

Szybka identyfikacja symptomów wskazujących na możliwość nadużycia.

Detekcja

Szybkie dostosowanie reguł detekcyjnych do zmieniających się trendów.

Ukierunkowany na klienta

Cross-kanałowe i cross-produktowe spojrzenie na klienta.

Efektywność

Efektywna alokacja zasobów organizacji.

Elastyczność

Możliwość dostosowania narzędzia do specyficznych wyzwań biznesowych.

Działania prewencyjne i detekcyjne

System zapewnia prowadzenie działań prewencyjnych oraz detekcyjnych mających na celu wczesną identyfikację symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia nadużycia. Automatyzacja procesów w systemie Asseco FDS pozwala także na zwiększenie efektywności działań organizacji przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników. Dzięki temu zespoły antyfraudowe mogą skupić się na dogłębnej analizie przypadków wytypowanych przez system.

Nadużycia wewnętrzne

Nadużycia dokonywane przez pracowników organizacji należą do najtrudniej wykrywalnych. Często trwają przez długi okres i są ujawniane po kilku latach od ich wystąpienia. Dodatkowo specyfika danej organizacji, jej systemów i procedur wewnętrznych determinuje częstotliwość występowania oraz rodzaj najczęściej popełnianych nadużyć wewnętrznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Asseco FDS z jednej strony zawiera predefiniowany zestaw reguł detekcyjnych wspomagających wykrywanie nadużyć dokonywanych przez pracowników instytucji finansowych. Z drugiej strony pełna parametryzowalność systemu umożliwia użytkownikowi elastyczne dostosowanie narzędzia do specyficznych potrzeb danej organizacji.

iap_40
iap_42

Nadużycia w bankowości elektronicznej

Asseco FDS jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zagrożeń w cyberprzestrzeni, zwiększającą się liczbę ataków na użytkowników bankowości elektronicznej oraz szybko zmieniające się scenariusze nadużyć. Narzędzie umożliwia analizę zachowania użytkownika korzystającego z bankowości elektronicznej tworząc zabezpieczenie w postaci dwóch niezależnych linii obrony. Pierwsza linia obrony pozwala wykryć symptomy świadczące o próbie nadużycia już przy logowaniu do kanału zdalnego. Druga linia obrony chroni użytkownika przed próbami zlecenia nieuprawnionych transakcji zanim środki finansowe zostaną wytransferowane poza Bank.

System prowadzi procesy detekcyjne w czasie rzeczywistym w sposób niewidoczny dla użytkowników, co jest istotne ze względu na wygodę korzystania oraz zobowiązania organizacji w zakresie ciągłości obsługi. Takie działanie pozwala na natychmiastowe podjęcie reakcji w przypadku wykrycia tzw. czerwonych flag, która może polegać na blokadzie dostępu do kanału zdalnego bądź wstrzymaniu podejrzanej transakcji.

Przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytowym

Asseco FDS wspiera instytucje finansowe w ograniczeniu strat finansowych spowodowanych wyłudzeniami kredytów. Narzędzie umożliwia automatyczną weryfikację wniosków kredytowych względem określonych reguł detekcyjnych. Weryfikacja może być prowadzona w czasie rzeczywistym bądź w określonych interwałach czasowych w oparciu o dane wsadowe.

Elastyczny edytor reguł systemu umożliwia szybką identyfikację podejrzanych wniosków kredytowych oraz pozwala skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom w obszarze wyłudzeń kredytowych jakim są działalność zorganizowanych grup przestępczych, kradzieże tożsamości czy fałszerstwa dokumentów. System umożliwia również monitorowanie procesu udzielania kredytów w kontekście manipulowania danymi wniosków kredytowych przez pracowników organizacji czy wystąpienia innych nadużyć wewnętrznych dotyczących procesu udzielania kredytów.

iap_41
iap_43

Nadużycia operacyjne

Asseco FDS wspiera organizacje w procesie monitoringu sprzedawanych produktów pod kątem wykorzystania ich do celów niezgodnych z prawem. Monitorowanie bankowości transakcyjnej czy rachunków bankowych pozwala na wczesną identyfikację tzw. kont słupów, rachunków służących do oszustw zaliczkowych lub wykorzystywanych do przyjmowania środków pochodzących z przestępstwa.

Reguły detekcyjne umożliwiają szybkie wychwycenie tzw. czerwonych flag, a w konsekwencji niezwłoczne podjęcie działań mitygujących ryzyko wykorzystania działalności instytucji finansowej do celów przestępczych takich jak kradzieże tożsamości czy fałszerstwa dokumentów.

Najważniejsze funkcjonalności

Asseco FDS to system wchodzący w skład platformy Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP), która umożliwia efektywne zarządzanie procesami w obszarze Compliance.

Elastyczny edytor reguł

System wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika edytor reguł, który umożliwia w zależności od potrzeb, łatwe i szybkie dodanie nowej lub modyfikowanie istniejącej reguły detekcyjnej. Takie działanie pozwala na szybką reakcję w odpowiedzi na pojawienie się nowego sposobu działania sprawców nadużyć i przeszukanie repozytorium systemu pod kątem wystąpienia podobnych incydentów.

Prewencja w czasie rzeczywistym

W oparciu o stworzone reguły prowadzony jest monitoring danych pozwalający na wytypowanie w czasie rzeczywistym sytuacji podejrzanych i natychmiastowe podjęcie działań prewencyjnych. Procesy detekcyjne mogą skutkować między innymi blokadą dostępu do wybranych kanałów zdalnych, wstrzymaniem realizacji podejrzanych transakcji oraz wstrzymaniem procesu akceptacji wniosku kredytowego.

Zarządzanie sprawami

Moduł zarządzania sprawami jest zintegrowany z pozostałymi modułami funkcjonującymi w systemie, dzięki czemu stanowi platformę komunikacyjną między użytkownikiem a warstwą analityczną systemu. Pozwala na: automatyczne generowanie alertów, definiowanie zadań i spraw w słowniku, monitorowanie obciążenia pracowników i przydzielanie spraw adekwatnie do liczby realizowanych przez nich działań.

Moduł raportowy

System zapewnia możliwość generowania raportów przedstawiających wiele aspektów pracy narzędzia jak i zespołu antyfrudowego wspomagając tym samym optymalne wykorzystanie zasobów organizacji. Raporty obrazują miedzy innymi skuteczność wybranych reguł detekcyjnych czy wykorzystanie zasobów w procesie analizy wytypowanych incydentów.

Dane geolokalizacyjne

Asseco Anti-Fraud umożliwia wsparcie procesu udzielania kredytów w kanałach zdalnych oraz monitoring uwierzytelniania użytkowników bankowości elektronicznej poprzez możliwość wykorzystywania baz geolokalizacyjnych wspierających procesy analizy behawioralnej klientów.

Listy

System zapewnia możliwość automatycznej weryfikacji transakcji lub podmiotów z białymi i czarnymi listami, które są modyfikowane z poziomu interfejsu użytkownika. Listy funkcjonujące w systemie są zintegrowane z regułami analitycznymi oraz mechanizmami wyszukiwania nieprawidłowości.

Asseco FDS ułatwia pracę w Compliance!

Anti-Fraud zwiększa efektywność działań organizacji. Dzięki zastosowaniu modułowej budowy, rozwiązanie umożliwia stosowanie wybranych elementów.