Czym jest Asseco Integrated Analytical Platform?

System Asseco Integrated Analytical Platform pozwala efektywnie zarządzać procesami w obszarze Compliance rozumianym jako monitoring i zapewnienie zgodności działalności instytucji z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Rozwiązanie Asseco IAP w znacznym stopniu ogranicza również możliwość wystąpienia zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi.
Modułowa budowa systemu umożliwia stosowanie wybranych elementów rozwiązania bądź kompleksowe wykorzystanie całości jako platformy do wieloobszarowej weryfikacji danych. Dzięki mechanizmowi segmentacji i profilowania możliwa jest identyfikacja klientów i pracowników, których zachowania znacznie odbiegają od standardu.
Asseco IAP znajduje swoje zastosowanie w wielu obszarach biznesowych.
Bankowość
Ubezpieczenia
Domy maklerskie
Telekomy
Ochrona zdrowia
Przedsiębiorstwa
Środowisko pracy

System Asseco Integrated Analytical Platform zbudowany jest w architekturze trójwarstwowej. Warstwę repozytorium danych stanowi relacyjna baza danych Oracle. Serwer aplikacji musi być zgodny ze standardem Java Platform Enterprise Edition 7 (np. WildFly). Dostęp do aplikacji możliwy jest z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome.

Interfejs

Interfejs użytkownika pozwala w prosty sposób wykonać parametryzację systemu, tak aby jego działanie było zgodne z preferencjami użytkownika i jednocześnie pozwalało na realizację wewnętrznych procedur przyjętych przez instytucję. Użytkownik ma dostęp do danych zgromadzonych w repozytorium i w zależności od poziomu uprawnień może je przeglądać, edytować oraz zapisywać w formie pliku.

Korzyści biznesowe

Platforma Asseco IAP to wymierne korzyści w działaniu przedsiębiorstwa w obszarze Compliance.
Pełne spektrum obsługi

Cross-obszarowe i cross-produktowe spojrzenie na klienta.

Integracja

Możliwość integracji z różnych systemów w ramach jednego narzędzia.

Efektywność

Efektywna alokacja zasobów organizacji.

Oszczędności

Ograniczenie kosztów wdrożenia i utrzymania kilku narzędzi.

Adaptacja

Możliwość dostosowania narzędzia do specyficznych wyzwań biznesowych.

Zmniejszenie strat

Zmniejszenie strat finansowych wynikających z nadużyć.

Wybrane funkcjonalności systemu Asseco IAP

Elastyczny edytor reguł

System jest wyposażony w przyjazny użytkownikowi edytor reguł, który umożliwia łatwe i szybkie dodanie nowej reguły detekcyjnej bądź modyfikację istniejących reguł w zależności od potrzeb użytkownika. Takie podejście umożliwia szybkie zbudowanie nowej reguły w odpowiedzi na pojawienie się nowego modus operandi sprawców nadużyć bądź modyfikację reguł obsługujących procesy AML lub FACTA & CRS w przypadku zmian legislacyjnych.

Zintegrowany case management

Celem funkcjonowania modułu zarządzania sprawami jest wspomaganie pracowników w realizacji zadań związanych z incydentami wytypowanymi przez system. Moduł zarządzania sprawami jest zintegrowany z pozostałymi modułami funkcjonującymi w systemie, dzięki czemu stanowi platformę komunikacyjną między użytkownikiem a warstwą analityczną systemu. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu nowej sprawy i o terminie jej przedawnienia.

Praca w trybie online i offline

Efektywne przetwarzanie dużych wolumenów danych umożliwia realizację procesów biznesowych w czasie rzeczywistym bądź w określonych interwałach czasowych w oparciu o dane wsadowe. Procesy detekcyjne realizowane przez moduł Anti-Fraud w trybie online mogą skutkować podejmowaniem określonych działań takich jak wstrzymywanie transakcji, blokada dostępu do wybranych kanałów zdalnych czy wstrzymanie procesu akceptacji wniosku kredytowego.

Moduł raportowy

Każdy z modułów systemu zapewnia możliwość generowania i przesyłania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przypadku modułu AML bądź dedykowanych raportów z obszaru FATCA & CRS. Ponadto moduł raportowy umożliwia przygotowanie zestawień obrazujących wybrane aspekty pracy narzędzia jak i zespołów z niego korzystających, wspomagając tym samym optymalne wykorzystanie zasobów organizacji. Raporty obrazują miedzy innymi skuteczność wybranych reguł detekcyjnych czy wykorzystanie zasobów w procesie analizy wytypowanych incydentów.

Systemy dostępne na platformie Asseco IAP

Modułowa budowa systemu pozwala na wykorzystanie wybranych elementów rozwiązania, bądź pełnego oprogramowania jako platformy do wieloobszarowej weryfikacji danych.

Asseco Anti-Fraud

Asseco Anti-Fraud to narzędzie umożliwiające organizacjom ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi.

Anti-Money Laundering

Rozwiązanie, które umożliwia instytucjom obowiązanym realizację wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Asseco FATCA & CRS

Zapewnia instytucjom finansowym możliwość spełnienia wymogów legislacyjnych dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Chcesz ułatwić sobie pracę w Compliance?

Skorzystaj z gotowych modułów na platformie Asseco IAP dostosowanych do potrzeb Twojej firmy i branży, w której pracujesz. Poznaj platformę usług Compliance.

Nasze aktualności

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami z obszaru Compliance
Asseco dla bankowości spółdzielczej

Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – to tylko […]

Jak skutecznie raportować transakcje finansowe do GIIF?

Tylko do 13 lipca br. instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulacje Ministerstwa Finansów […]

Proste raportowanie w obliczu nieprecyzyjnych zapisów AML

13 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), które wynikają z obowiązującej od zeszłego roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu […]

Sprawdź także nasze informacje na asseconews.pl

zobacz wszystkie na asseconews.pl